•  

  OpenSea不只有數位藝術品,還有加密收藏品、遊戲物品、虛擬土地和域名等。OpenSea相較其他NFT交易平台親民,並沒有邀請制,任何人都可以免費建立和購買NFT幣

   

   

   

  は現在、世界最大のNFT取引プラットフォームであり、デジタルアートワークだけでなく、暗号化された収集品、ゲームアイテム、仮想土地、ドメイン名も含まれています。 他のNFT取引プラットフォームと比較して、OpenSeaは人々にやさしく、招待システムがありません。誰でも無料でNFTトークンを作成して購入できます

   

  는 현재 디지털 아트웍뿐만 아니라 암호화된 수집품, 게임 아이템, 가상 토지 및 도메인 이름을 포함하는 세계 최대의 NFT 거래 플랫폼입니다. OpenSea는 다른 NFT 거래 플랫폼에 비해 사람들에게 더 친근하고 초대 시스템이 없기 때문에 누구나 무료로 NFT 토큰을 만들고 구입할 수 있습니다

   

  OpenSea is currently the world's largest NFT trading platform, which contains not only digital artworks, but also encrypted collectibles, game items, virtual land and domain names. Compared with other NFT trading platforms, OpenSea is more friendly to the people and does not have an invitation system. Anyone can create and buy NFT tokens for free

   

  OpenSea không chỉ là nghệ thuật kỹ thuật số mà còn là đồ sưu tầm tiền điện tử, vật phẩm trò chơi, vùng đất ảo và tên miền. So với các nền tảng giao dịch NFT khác, OpenSea thân thiện hơn với mọi người và không có hệ thống mời. Bất kỳ ai cũng có thể tạo và mua mã thông báo NFT miễn phí