• JOINBUDAPP

   

  BUD 定位為元宇宙UGC 社交平台,其目標用戶是全球範圍的 Z世代,並且正在成為 Z 世代群體社交平台的新選擇,用戶可以在 BUD 上使用簡單易用的無代碼工具創建個性化的3D交互內容,也讓他們通過自己的創作和他人產生聯結

   

   

  BUDはメタバースUGCソーシャルプラットフォームとして位置付けられており、そのターゲットユーザーはグローバル世代のZであり、Z世代グループのソーシャルプラットフォームの新しい選択肢になりつつあり、ユーザーはシンプルで使いやすいコードなしツールを使用してBUDでパーソナライズされた3Dインタラクションを作成するコンテンツにより、ユーザーは自分の作品を通じて他のユーザーとつながることもできます

   

   

   

  BUD는 메타버스 UGC 소셜 플랫폼으로 포지셔닝되고 타겟 사용자는 글로벌 Z세대이며 Z세대 그룹을 위한 소셜 플랫폼의 새로운 선택이 되고 있습니다. 사용자는 간단하고 사용하기 쉬운 코드 없는 도구를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. BUD 콘텐츠에서 개인화된 3D 상호 작용을 생성하여 자신의 창작물을 통해 다른 사람들과 연결할 수도 있습니다.

   

   

   

  BUD is positioned as a metaverse UGC social platform, its target users are the global generation Z, and it is becoming a new choice of social platform for the Z generation group, users can use simple and easy-to-use no-code tools to create personalized 3D interactions on BUD The content also allows them to connect with others through their own creations.

   

   

  BUD được định vị là một nền tảng xã hội UGC siêu ngược, người dùng mục tiêu của nó là thế hệ Z toàn cầu và nó đang trở thành sự lựa chọn nền tảng xã hội mới cho nhóm thế hệ Z, người dùng có thể sử dụng các công cụ không mã đơn giản và dễ sử dụng để tạo tương tác 3D được cá nhân hóa trên BUD Nội dung cũng cho phép họ kết nối với những người khác thông qua sáng tạo của riêng họ.