•  

  ENGAGE是一個虛擬現實教育和企業培訓平台它使教育工作者和公司能夠與世界各地的人們一起舉辦會議、演講、課程和活動。使用該平台,可以在幾分鐘內創建虛擬現實培訓和體驗。

   

   

   

  ENGAGEは、バーチャルリアリティ教育および企業トレーニングプラットフォームです。 これにより、教育者や企業は、世界中の人々との会議、プレゼンテーション、コース、イベントを主催することができます。 プラットフォームを使用すると、バーチャルリアリティのトレーニングと体験を数分で作成できます

   

   

   

  ENGAGE는 가상 현실 교육 및 기업 교육 플랫폼입니다. 이를 통해 교육자와 기업은 전 세계 사람들과 회의, 프레젠테이션, 코스 및 이벤트를 주최할 수 있습니다. 플랫폼을 사용하여 가상 현실 교육 및 경험을 몇 분 안에 생성할 수 있습니다.

   

   

  ENGAGE is a virtual reality education and corporate training platform. It enables educators and companies to host conferences, presentations, courses and events with people around the world. Using the platform, virtual reality training and experiences can be created in minutes.

   

  ENGAGE là một nền tảng giáo dục thực tế ảo và đào tạo doanh nghiệp. Nó cho phép các nhà giáo dục và các công ty tổ chức hội nghị, thuyết trình, khóa học và sự kiện với mọi người trên khắp thế giới. Sử dụng nền tảng này, bạn có thể tạo ra trải nghiệm và đào tạo thực tế ảo trong vài phút.